Äggdonation och dubbeldonation

Vi erbjuder äggdonations- och dubbeldonationsbehandlingar med hög kvalitet och korta väntetider efter utredning.

Äggdonationsbehandling

Äggdonation erbjuds till par och ensamstående kvinnor där kvinnan saknar eller har kraftigt nedsatt äggstocksfunktion. Orsakerna till detta kan vara tidig menopaus eller då sjukdomar, tidigare operationer eller cellgiftsbehandlingar slagit ut äggstocksfunktionen. Äggdonation kan också vara ett alternativ då upprepade IVF-behandlingar inte resulterat i graviditet.

Dubbeldonationsbehandling

Dubbeldonation innebär behandling med både ett donerat ägg och donerade spermier. Barnet har då ingen genetisk koppling till någon av föräldrarna. Denna metod kan erbjudas till par där man av medicinska skäl varken kan använda egna ägg eller egna spermier, eller till ensamstående kvinnor eller samkönade kvinnliga par som är i behov av donerade ägg.

Vilka är kraven för att genomgå behandling?

Att fatta beslut om att ta emot ett donerade ägg och spermier kan vara svårt, och det är viktigt att du/ni tar tid på dig/er att överväga beslutet.

Är ni ett par måste båda komma till ett samtal med en av våra läkare på kliniken. Vi kommer gå igenom dina/era tidigare behandlingar och det klargörs att medicinska, psykologiska och sociala förutsättningar för behandling med äggdonation är uppfyllda.

Behandling får bara ske om det blivande barnet bedöms kunna växa upp under goda förhållanden, och kvinnan ska vara i fertil ålder och inte fyllda 46 år. Nödvändiga blodprover tas.

I utredningen ingår också ett samtal med en beteendevetare, där det görs en fördjupad psykosocial bedömning samt möjlighet att prata om den känslomässiga aspekten av att genomgå en äggdonation där barnet inte har genetisk koppling till båda föräldrarna.

I Sverige är det endast tillåtet med ”öppen” donator, vilket betyder att barnet när det uppnått mogen ålder (ca 18 år) har rätt att ta reda på identiteten till donatorn via vår klinik. Barnet kan också få viss information om donatorn, t ex utbildning, familj och intressen, och har även möjlighet att kontakta donatorn. Dock har barn och donator inga juridiska eller ekonomiska skyldigheter eller rättigheter gentemot varandra.

Hur går äggdonation och dubbeldonation till?

Vid befruktningen sammanförs äggceller från donatorn med mannens färska spermier som lämnas samma dag som äggen doneras i klinikens laboratorium. Vid dubbeldonation befruktas de uttagna äggen med donatorspermier. Befruktningen sker med standard IVF eller ICSI-teknik. Embryona odlas till blastocyster och fryses sedan. Embryoåterföring med ett fryst och tinat embryo till den mottagande kvinnan sker när hennes livmoderslemhinna är förberedd. I många fall blir det mer än ett embryo som kan frysas ned, och då kan de andra användas vid senare tillfälle vid behov.

Mottagarkvinnans behandling inleds ca tre veckor före embryoåterföringen med hormontabletter och några dagar före återföringen görs ett tillägg av hormonvagitorier. Den kombinationsbehandlingen fortsätter ett antal veckor efteråt.

Vilka är riskerna?

Det är viktigt att komma ihåg att om mottagaren är något äldre (t.ex. över 40), innebär graviditet alltid en högre risk än i lägre åldrar. Vid graviditet med donerade ägg är det också något större risk att den gravida kvinnan ska få högt blodtryck och havandeskapsförgiftning. Dessa risker diskuteras noggrant under den medicinska konsultationen innan behandlingen påbörjas.
Det bör också noteras att risken för numeriska kromosomavvikelser, något som korrelerar med åldern hos de ägg som används, kan minskas avsevärt genom äggdonation. En 40-årig kvinna har en risk på omkring 1:100 för trisomi 21 (Downs syndrom) med egna ägg, medan risken för trisomi 21 med donatorägg från 30-åringar minskas till samma nivå som för en 30-åring (1:1000).

Hur utreds äggdonatorerna?

Alla våra äggdonatorer utreds på Livios kliniker via Livio Egg and Spermbank. Alla donatorer är friska, har inga ärftliga sjukdomar i familjen/släkten, har god äggreserv och är mellan 23 och 35 år. En blivande donator testas för ett flertal infektionssjukdomar (bl a HIV 1 och 2, hepatit B och C, HTLV I/II och syfilis) och en genetisk screening görs för att kontrollera att donatorn inte är anlagsbärare av några ovanliga ärftliga sjukdomar. En donator får ge upphov till barn i högst sex familjer i Sverige, och eventuellt syskon. I Sverige är det endast tillåtet att vara donator av altruistiska skäl, men en mindre ekonomisk ersättning utbetalas till donatorn för att täcka resekostnader och förlorad arbetsinkomst.

Kontakta oss gärna

Ni är välkomna att kontakta oss för att få mer information eller svar på era frågor, eller boka tid för ett studiebesök på någon av våra kliniker tillsammans med en av våra sjuksköterskor innan ni bokar en läkartid.